Algemene voorwaarden bij bestellingen

De Rode Ajuin – Algemene voorwaarden

 

  1. ALGEMEEN

 

De bestellingen worden per mail geplaatst. De Rode Ajuin bevestigt uw bestelling per mail.

De bestelling is pas geldig nadat De Rode Ajuin een bevestiging gestuurd heeft.

 

Voor het plaatsen van een bestelling hebben wij volgende gegevens van u nodig:

 

*Facturatiegegevens nl  naam, adres, telefoonnummer, plaats van de levering, btw-nummer …

 

 

  1. PRODUCTEN EN PRIJZEN

 

1) Alle producten zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven.

 

2) De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de mail aangeboden worden. De prijs, vermeld op de mail, is geldig gedurende de daaropvolgende 24 uur ter goedkeuring.

 

3) De BTW- bedragen die worden toegepast zijn in geval van levering of afhaling van gerechten, 6%. Er wordt 21% in rekening gebracht  bij alle andere goederen en prestaties zoals dranken, leveringskosten, huren materiaal enz. In geval van afwerking ter plaatse wordt er 12% op het totaalbedrag gerekend.

 

 

  1. BESTELLING – OPTIE – GELDIGE OVEREENKOMST – ORDERBEVESTIGING

 

1) Alle bestellingen en/of aanvragen worden voorafgegaan van een prijsofferte.  

 

2) Een optie op de datum wordt genomen op het ogenblik dat uw bestelling goedgekeurd wordt door beide partijen door middel van bevestiging mail.

 

3) Bij wijze van orderbevestiging zal De Rode Ajuin bij ontvangst van de bevestiging mail u en voorschotfactuur toesturen die 50% van het totaal te betalen bedrag bedraagt.

 

4) In geval het totaalbedrag hoger is dan 1000,00 € (duizend euro) wordt een  bijkomend voorschot verwacht van 30%.

 

  1. WIJZIGINGEN VAN DE BESTELLING

 

1) Bij wijziging van het aantal personen binnen de 96 uur voor het evenement kan geen rekening meer worden gehouden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, minstens bevestigd per mail.

 

2) Indien het aantal genodigden aangegeven op de bestelbon verminderd wordt binnen de 96 uur voor het evenement met meer dan 10% kan de initieel opgegeven prijs niet worden herzien.

 

  1. ANNULERING

 

Indien de klant de overeenkomst verbreekt binnen de 96 uur of annuleert binnen de 96 uur of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling bovenop het factuurbedrag, inbegrepen een extra aanrekening voor de kostprijs van zaalpersoneel en keukenpersoneel.

 

 

  1. LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

1) De plaats van levering is deze van het leveringsadres dat u  aangaf op uw bestelling, tenzij vooraf expliciet afgesproken.

 

2)  De Rode Ajuin doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw producten en diensten ontvangt binnen de levertermijn zoals overeengekomen.  De Rode Ajuin kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen door overmacht.

 

3) Voor levering zal steeds een verplaatsingskost voorzien worden van € 0.75 per kilometer met een minimum van € 15.00

 

  1. BETALING

 

Artikel 1

Alle facturen van De Rode Ajuin zijn betaalbaar binnen 2 dagen voor de datum van het evenement, behalve anders schriftelijk bevestigd. Voorschot bedraagt 50 % op het totaalbedrag.

Bij niet-tijdige betalingen is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10%  alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een forfaitair minimum van 150.00 euro.

 

Artikel 2

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

 

 

  1. ALGEMENE INFORMATIE

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op iedere offerte, bestelbon, factuur, levering en bestelling bij en op iedere overeenkomst gesloten met De Rode Ajuin.

 

Alle geschillen, zonder uitzondering, met betrekking tot of voortvloeiende uit alle overeenkomsten gesloten met De Rode Ajuin worden beheerst door het Belgische recht en zullen exclusief beslecht worden door de Rechtbank van koophandel van Gent.

 

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van